BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN
FR
NL
EN
De beschermingsregeling
Home
De depositobeschermings- regeling
Financiële instrumenten
Andere beleggingsondernemingen
Levensverzekeringen tak 21
Kapitaalaandelen van erkende coöperatieve vennootschappen
Tegemoetkomingsreglement
Deelnemers
Structuur en organisatie
Organen
Contact
Publicaties
Jaarlijkse activiteitenverslagen
Berichten
News
Informatie FSMA
Gebruik van de site
 
Communication au public
Lorem ipsum dolor sit amet,. Vestibulum quis erat. Donec tellus nisl, iaculis ut.
plus...
 

De bescherming voor financiële instrumenten

De bescherming tegen niet-teruggave van in bewaring gegeven effecten
Het recht op rechtstreekse teruggave
Strikte regelgeving inzake bewaarneming van effecten
Een maximale bescherming
Geen bescherming tegen waardeverlies
Gemeenschappelijke beleggingsfondsen op effectenrekening
Tegemoetkomingsreglement
1. De bescherming tegen niet-teruggave van in bewaring gegeven effecten

Deze bescherming is van toepassing op financiële instrumenten die de cliënt bij zijn bank of beursvennootschap in bewaring heeft gegeven. Indien, na deficiëntie van de bewaarnemer, de cliënt deze in bewaring gegeven instrumenten niet meer zou kunnen recupereren, dan kan voor het eventuele verlies een beroep worden gedaan op de beschermingsregeling.

2. Het recht op rechtstreekse teruggave

Er dient eerst en vooral gewezen te worden op de zeer grote wettelijke bescherming die de cliënt geniet in verband met de effecten die hij aan zijn financiële instelling heeft toevertrouwd. De cliënt blijft immers de rechtmatige eigenaar van zijn effecten en beschikt over een rechtstreeks revindicatierecht. Dit houdt in dat de effecten hem moeten worden teruggegeven door de curator en niet in de boedel van een eventueel faillissement kunnen vallen.

3. Strikte regelgeving inzake bewaarneming van effecten

De activiteit van een financiële instelling in verband met financiële instrumenten, is bovendien aan zeer strikte regels onderworpen. De wetgeving die vanaf november 2007 in werking trad in navolging van de MiFID-richtlijn, bevat daarenboven maatregelen die leiden tot een betere bescherming van de beleggers, niet alleen dankzij de perfectionering van de gedragsregels voor de financiële instellingen en van de regelgeving op het vlak van de orderuitvoering, maar ook dankzij de versteviging van de voorschriften inzake de bewaring van de financiële instrumenten voor rekening van cliënten.

Een andere bijdrage tot de verdere optimalisering van de bewaargeving van effecten wordt gevormd door de wetgeving inzake de afschaffing van de effecten aan toonder, waardoor vanaf einde 2013 er geen toondereffecten meer in omloop zullen zijn.

Een tegemoetkoming vanwege de beschermingsregeling zal dus enkel maar overwogen moeten worden indien blijkt dat, na teruggave van alle beschikbare effecten (effecten van cliënten, en indien er tekorten zijn voor bepaalde effecten, deze die eigendom zijn van de instelling zelf), er toch nog cliënten zouden zijn die bepaalde van hun effecten niet zouden hebben teruggekregen. Dergelijke toestand zal zich in principe enkel kunnen voordoen in geval van administratieve fouten of andere onregelmatigheden.

4. Een maximale bescherming

Gezien deze stevige waarborgen is het risico zeer beperkt dat er, na teruggave van alle beschikbare effecten, nog een vordering vanwege een cliënt op de deficiënte instelling zou openstaan. Om die reden werd de maximale dekking van de beschermingsregeling op € 20.000 per persoon en per financiële instelling behouden. Indien de betrokken cliënt hierna nog niet volledig zou zijn vergoed, dan zal hij hiervoor een vordering behouden op de financiële instelling en komt hij in aanmerking voor een vereffenings- of faillissementsdividend.

5. Geen bescherming tegen waardeverlies

De teruggave aan de rechtmatige eigenaar van de effecten die hij in bewaargeving gaf, zal gebeuren door overdracht op een effectenrekening bij een andere instelling ongeacht de waarde die deze effecten hebben op het ogenblik van de deficiëntie van de bewaarnemer. De beschermingsregeling biedt geen enkele dekking tegen een eventueel waardeverlies van de effecten.

6. Gemeenschappelijke beleggingsfondsen op effectenrekening

Beleggingsvennootschappen (beveks) of beleggingsfondsen zijn juridisch afzonderlijke instellingen en beleggen in activa waarvan ze eigenaar zijn. Deze activa kunnen dus niet in de boedel van een eventueel faillissement van de bewaarnemer vallen en komen de cliënten ten goede.

7. Tegemoetkomingsreglement

De precieze voorwaarden waaraan moet voldaan worden om een beroep te kunnen doen op de bescherming zijn vermeld in het tegemoetkomingsreglement.

Dit reglement bepaalt de begunstigden die in aanmerking komen voor de waarborg, de aard van de vergoedbare tegoeden, de berekeningsmethode van de dekking en te volgen tegemoetkomingsprocedure.

 

NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.